Ai Weiwei (Photo: Wiki Commons)

"Art Review" journal has named Chinese artist Ai Weiwei the most powerful person in the art world. He rose to international prominence as co-designer of Beijing's "Bird's Nest" Olympic Stadium. Ai's detainment by Chinese officials this past spring brought an international outcry for his release. Anchor Marco Werman has details.

Related Stories