Zhou Xunshu is one of the subjects of Dan Washburn's new book on golf in China
Zhou Xunshu is one of the subjects of Dan Washburn's new book on golf in China
Credit:

Peijin Chen

Zhou Xunshu tees off at a tournament in China
Zhou Xunshu tees off at a tournament in China
Credit:

Dan Washburn

Zhou walks off the green at a tournament in China
Zhou walks off the green at a tournament in China
Credit:

Dan Washburn

Zhou inspects the leaderboard at a tournament in China
Zhou inspects the leaderboard at a tournament in China
Credit:

Dan Washburn

Related Stories