Traditional soba meal.

Traditional soba meal.jpg

Traditional soba meal.
Traditional soba meal.
Credit: Davey Kim