baskina300-4.jpg

baskina300-4.jpg

Valentina Baskina (Photo: Brigid McCarthy)